Có 1 kết quả:

dǐng gǎng

1/1

dǐng gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to replace sb on a workshift
(2) to substitute for