Có 1 kết quả:

dǐng bàng

1/1

dǐng bàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bucking bar (metal bar fixing the tail of a rivet as it is driven)