Có 1 kết quả:

dǐng bàng ㄉㄧㄥˇ ㄅㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bucking bar (metal bar fixing the tail of a rivet as it is driven)