Có 1 kết quả:

dǐng mù

1/1

dǐng mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) item
(2) event
(3) project