Có 1 kết quả:

dǐng jí

1/1

dǐng jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) top-notch
(2) first-rate