Có 1 kết quả:

dǐng bǔ

1/1

dǐng bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fill a vacancy
(2) to substitute for