Có 1 kết quả:

dǐng bù

1/1

dǐng bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) roof
(2) topmost part
(3) top (of tree, wall etc)
(4) apex