Có 1 kết quả:

dǐng fá

1/1

dǐng fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) top valve
(2) head valve