Có 1 kết quả:

xiàng mù

1/1

xiàng mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) item
(2) project
(3) (sports) event
(4) CL:個|个[ge4]