Có 1 kết quả:

xiàng liàn

1/1

xiàng liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) necklace
(2) CL:條|条[tiao2]