Có 1 kết quả:

xiàng jǐng

1/1

xiàng jǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

back of neck