Có 1 kết quả:

shùn cóng

1/1

shùn cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) obedient
(2) to comply
(3) to submit
(4) to defer