Có 1 kết quả:

shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

submit to me and prosper, or oppose me and perish