Có 1 kết quả:

Shùn zhì dì

1/1

Shùn zhì dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fulin Emperor Shunzhi (1638-1662), second Qing emperor, reigned 1644-1662