Có 1 kết quả:

shùn chàng

1/1

shùn chàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) smooth and unhindered
(2) fluent