Có 1 kết quả:

shùn suì

1/1

shùn suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) everything is going smoothly
(2) just as one wishes