Có 1 kết quả:

wán gù

1/1

wán gù

giản thể

Từ điển phổ thông

bảo thủ, ngoan cố

Từ điển Trung-Anh

(1) stubborn
(2) obstinate