Có 1 kết quả:

gù niàn

1/1

gù niàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to care for
(2) to worry about