Có 1 kết quả:

gù niàn ㄍㄨˋ ㄋㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to care for
(2) to worry about