Có 1 kết quả:

gù lǜ

1/1

gù lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) misgivings
(2) apprehensions