Có 1 kết quả:

dùn wù

1/1

dùn wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a flash of realization
(2) the truth in a flash
(3) a moment of enlightenment (usually Buddhist)