Có 1 kết quả:

yù bǔ

1/1

yù bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to foretell
(2) to predict