Có 1 kết quả:

yù gào piàn

1/1

yù gào piàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) movie trailer
(2) previewed movie