Có 1 kết quả:

yù liào

1/1

yù liào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forecast
(2) to anticipate
(3) expectation