Có 1 kết quả:

yù rè

1/1

yù rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to preheat
(2) warm-up