Có 1 kết quả:

yù rè ㄩˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to preheat
(2) warm-up