Có 1 kết quả:

yù jǐng

1/1

yù jǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) warning
(2) early warning