Có 1 kết quả:

yù xuǎn

1/1

yù xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) preselection
(2) short-listing
(3) primary election