Có 1 kết quả:

yù fáng miǎn yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

prophylactic inoculation