Có 1 kết quả:

yù fáng qì

1/1

yù fáng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prophylactic equipment
(2) condom