Có 1 kết quả:

yù fáng jiē zhòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

prophylactic inoculation