Có 1 kết quả:

yù fáng cuò shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) protective step
(2) protective measure