Có 1 kết quả:

yù fáng zhēn

1/1

yù fáng zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) immunization injection
(2) fig. forewarning
(3) heads-up
(4) preventive measure