Có 1 kết quả:

lǐng jūn

1/1

lǐng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lead troups
(2) (fig.) to lead
(3) leading