Có 1 kết quả:

lǐng chàng

1/1

lǐng chàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lead a chorus
(2) choirmaster
(3) leading singer