Có 1 kết quả:

lǐng yán liù

1/1

lǐng yán liù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) alpine accentor (Prunella collaris)