Có 1 kết quả:

lǐng liào

1/1

lǐng liào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

receiving materials