Có 1 kết quả:

lǐng duì

1/1

lǐng duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lead a group
(2) leader of a group
(3) captain (of sports squad)