Có 1 kết quả:

yí xìng yǎng shòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take care of one's spirit and keep fit (idiom)