Có 1 kết quả:

pín shù fēn bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

frequency distribution