Có 1 kết quả:

pín pǔ

1/1

pín pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frequency spectrum
(2) spectrum
(3) spectrogram