Có 1 kết quả:

tuí yuán duàn bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

crumbling fences and dilapidated walls (idiom)