Có 1 kết quả:

yǐng yì

1/1

yǐng yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) highly intelligent
(2) original and unique