Có 1 kết quả:

yǐng guǒ

1/1

yǐng guǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grain
(2) caryopsis (single seed typical of grasses)