Có 1 kết quả:

è yín yīn

1/1

è yín yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prepalatal or palatal sound (linguistics)
(2) palato-alveolar consonant (linguistics)