Có 1 kết quả:

yán sè

1/1

yán sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) color
(2) countenance
(3) appearance
(4) facial expression
(5) pigment
(6) dyestuff