Có 1 kết quả:

é dìng

1/1

é dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) specified (capacity, output etc)
(2) rated (capacity, output etc)