Có 1 kết quả:

diān fù zhèng fǔ zuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) crime of incitement to overthrow the state
(2) abbr. for 煽動顛覆國家政權|煽动颠覆国家政权[shan1 dong4 dian1 fu4 guo2 jia1 zheng4 quan2]