Có 1 kết quả:

diān bó

1/1

diān bó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall down
(2) to fall forward