Có 1 kết quả:

diān luán dǎo fèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have sexual intercourse