Có 1 kết quả:

fēng yóu jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

essential balm containing menthol, eucalyptus oil etc, used as a mosquito repellant