Có 1 kết quả:

fēng qín

1/1

fēng qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pipe organ (musical instrument)

Một số bài thơ có sử dụng