Có 1 kết quả:

fēng wén

1/1

fēng wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to learn sth through hearsay
(2) to get wind of sth

Một số bài thơ có sử dụng